Rejestracja konta

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania przez kancelarię Gabrysiak i Wspólnicy s.k.a. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 257/71, 02-769 Warszawa (zwana dalej Kancelarią lub GiW) danych osobowych osób fizycznych w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów na świadczenie usług doradztwa prawnego. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie zawarcia umowy i podczas jej realizacji jest kancelaria Gabrysiak i Wspólnicy s.k.a., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 257/71, 02-769 Warszawa, tel. +48 22 110 50 66 , email: kancelaria@gnadwokaci.pl.

2. Kontakt właściwy w sprawie przetwarzania danych osobowych: rodo@gnadwokaci.pl.

3. Kancelaria kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umów i zleceń na świadczenie doradztwa prawnego. Administrator informuje, że podanie następujących danych jest warunkiem założenia konta w Systemie, a także wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego:
a) imię i nazwisko
b) numer PESEL
c) numer telefonu
d) adres email.
Brak podania danych, które są warunkiem utworzenie konta i zawarcia umowy, skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy z Kancelarią.

5. Podanie innych danych, takich jak adres zamieszkania i adres do korespondencji jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji umowy.

6. Podanie innych danych może być niezbędne do realizacji umowy, w zależności od rodzaju usługi prawnej objętej umową. Konsekwencją braku podania innych danych, niezbędnych do realizacji umowy, w zależności od rodzaju usługi prawnej nią objętej, może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.

7. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów, tj. w celu świadczenia usług prawnych na rzecz klienta i będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do ich wykonania. Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz klienta dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty, których udział jest niezbędny przy realizacji umów, w szczególności sądy, urzędy państwowe, przeciwnicy procesowi klienta i ich pełnomocnicy.

11. Kancelaria informuje, że dane osobowe klientów w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: klient, osoby upoważnione przez Kancelarię (osoby zatrudniony w Kancelarii na podstawie umowy o pracę lub osoby świadczące usługi na rzecz Kancelarii na podstawie innych umów cywilnoprawnych, podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Kancelarii w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych oraz osoby upoważnione, zatrudnione w tych podmiotach) lub w przypadku korzystania przez Kancelarię z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością).

12. Administrator przetwarza dane osobowe przy zastosowaniu odpowiednich i adekwatnych środków ochrony w celu zapewnienia poufności i integralności przetwarzanych danych.

13. Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

W celu rejestracji i utworzenia profilu, wypełnij poniższy formularz. Twoim loginem do systemu będzie Twój numer PESEL. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL skontaktuj się nami poprzez email: rodo@gnadwokaci.pl.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe, bez ich wypełnienia rejestracja w systemie nie będzie możliwa.

Na podany przez Ciebie podczas rejestracji adres email zostanie wysłany link do aktywacji konta, który należy kliknąć lub przekleić do okna przeglądarki. Link będzie aktywny przez 7 dni. Jeśli w tym czasie aktywacja konta nie zostanie zakończona, podane przez Ciebie dane zostaną automatycznie usunięte.